هزینه درمان من چقدر کم می شود

با کارت تخفیف دندانپزشکی بیم طب چقدر هزینه دندانپزشکی شما کاهش میابد؟
به طور مثال اگر هزینه دندانپزشکی شما ۵ میلیون باشد


هزینه آزاد درمان :
۵/۰۰۰/۰۰۰ ت
پرداختی شما با داشتن کارت:
در مراکز دارای ۳۰% تخفیف ۳/۵۰۰/۰۰۰ ت
در مراکز دارای ۴۵% تخفیف ۲/۷۵۰/۰۰۰ ت
قیمت کارت تخفیف ۴ نفره:
۴۳۵/۰۰۰ ت

سود شما

حداقل سود شما:
۱/۰۶۵/۰۰۰ تومان

سود شما در مراکز ۴۵% تخفیف:
۱/۸۵۰/۰۰۰ تومان

به طور مثال اگر هزینه دندانپزشکی شما ۱۰ میلیون باشد


هزینه آزاد درمان :
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ت
در مراکز دارای ۳۰% تخفیف ۷/۰۰۰/۰۰۰
در مراکز دارای ۴۵% تخفیف ۵/۵۰۰/۰۰۰
قیمت کارت تخفیف ۴ نفره:
۴۳۵/۰۰۰ ت

سود شما

حداقل:
۲/۵۶۵/۰۰۰ تومان

سود شما در مراکز ۴۵% تخفیف:
۴/۰۶۵/۰۰۰ تومان

به طور مثال اگر هزینه دندانپزشکی شما ۱۵ میلیون باشد


هزینه آزاد درمان :
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ت
در مراکز دارای ۳۰% تخفیف ۱۰/۵۰۰/۰۰۰
در مراکز دارای ۴۵% تخفیف ۸/۲۵۰/۰۰۰
قیمت کارت تخفیف ۴ نفره:
۴۳۵/۰۰۰ ت

سود شما

حداقل:
۴/۰۶۵/۰۰۰ تومان

سود شما در مراکز ۴۵% تخفیف:
۶/۳۱۵/۰۰۰ تومان

به طور مثال اگر هزینه دندانپزشکی شما ۲۰ میلیون باشد


هزینه آزاد درمان :
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ت
در مراکز دارای ۳۰% تخفیف ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
در مراکز دارای ۴۵% تخفیف ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
قیمت کارت تخفیف ۴ نفره:
۴۳۵/۰۰۰ ت

سود شما

حداقل:
۵/۵۶۵/۰۰۰ تومان

سود شما در مراکز ۴۵% تخفیف:
۸/۵۶۵/۰۰۰ تومان